Prolungaziun dal termin per la decleranza d’impostas

No eschan grats scha El/Ella inoltrescha la decleranza d'impostas infra il termin. Quai simplifichescha nossa lavur, ed El/Ella cugnuoscha Sia chargia fiscala plü svelt. In cas cha El/Ella nu po resguardar il termin giavüschaina ch'El/Ella inoltrescha amo avant ch'el scrouda üna dumonda motivada in scrit per prolungar il termin.